Đường cong khử từ

Đường cong khử từ, hay đường cong BH là góc phần tư thứ hai của độ trễ đối với các vật liệu từ cứng bao gồm nam châm đất hiếm. Nó cung cấp thông tin về các đặc tính từ của nam châm, bao gồm cường độ từ trường và khả năng khử từ. Đặc biệt là đường cong ở nhiệt độ cao cung cấp tài liệu tham khảo quan trọng cho các kỹ sư để tính toán và tìm ra vật liệu và cấp nam châm thích hợp để đáp ứng yêu cầu làm việc của họ. Do đó, chúng tôi chuẩn bị cho bạn các đường cong khử từ ở một số nhiệt độ làm việc cao cho nam châm Neodymium thiêu kết và nam châm Samarium Cobalt trước mỗi loại có sẵn. Vui lòng nhấp vào từng ô để biết các đường cong khử từ của nó tương ứng.

Đường cong khử từ cho nam châm Neodymium thiêu kết bên dưới

           Br (kGs)

Hcj (kOe)

10.4 10,8 11.3 11,7 12,2 12,5 12,8 13,2 13,6 14 14.3 Nhiệt độ hoạt động tối đa.
(° C)
12     N35 N38 N40 N42 N45 N48 N50 N52 80
14  N33M N35M N38M N40M N42M N45M N48M N50M  100
17   N33H N35H N38H N40H N42H N45H N48H   120
20   N33SH N35SH N38SH N40SH N42SH N45SH    150
25 N28UH N30UH N33UH N35UH N38UH N40UH      180
30 N28EH N30EH N33EH N35EH N38EH       200
35 N28AH N30AH N33AH         230

Đường cong khử từ cho nam châm Samarium Cobalt thiêu kết bên dưới

Br (kGs)

Hcj (kOe)

7,5 7.9 8,4 8.9 9.2 9.5 10,2 10.3 10,8 11 11.3 Nhiệt độ hoạt động tối đa.
(° C)
15 YX14 YX16 YX18 YX20 YX22 YX24       250
20 YX14H YX16H YX18H YX20H YX22H YX24H         250
8        YXG26M YXG28M YXG30M YXG32M YXG34M 300
18       YXG22 YXG24 YXG26 YXG28 YXG30 YXG32 YXG34 350
25       YXG22H YXG24H YXG26H YXG28H YXG30H YXG32H YXG34H 350
15      YXG22LT        350